Ukutya okulula

Imihla yokuPakisha
Ukupakisha amaqanda
Ukupakisha iMonconcake
Ukupakishwa kweSandwich
Ukupakisha isoseji
Ukutya okuncinci
Ukutya okuncinci
Ukupakishwa kweSuccade
Ukupakisha okumnandi